Rzeczoznawca Majątkowy
Maciej Kalinowski

Posiadam uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego nadane przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr 6189.

Posiadam obowiązkowe ubezpieczenie OC przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie czynności rzeczoznawstwa majątkowego na sumę gwarancyjną 25.000 EUR zawarte na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie czynności rzeczoznawstwa majątkowego.

Rzeczoznawcą majątkowym jest osoba posiadająca uprawnienia zawodowe do wyceny nieruchomości nadane w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami przez Ministra Infrastruktury. Potrzeba wyceny wynika bądź z przepisów prawa, bądź z innych uwarunkowań związanych z potrzebą minimalizowania ryzyka decyzji podejmowanych na rynku kapitałowym, w procesie gospodarowania i zarządzania majątkiem prywatnym bądź publicznym. Wycena nieruchomości jest definiowana jako „postępowanie, w wyniku którego dokonuje się określenia wartości nieruchomości. Postępowanie to prowadzone jest przez rzeczoznawcę majątkowego, przygotowana opinia zaś, o charakterze autorskim, stanowi dokument o nazwie operat szacunkowy.

Maciej Kalinowski – Rzeczoznawca Majątkowy wychodzi naprzeciw Twoim potrzebom. Gwarantuje pełen profesjonalizm i satysfakcję.

Jako Rzeczoznawca majątkowy uzgadniam z zamawiającym przedmiot, zakres i cel wyceny opracowania oraz nie podejmuje czynności zawodowych, które wykraczałyby poza moją wiedzę, umiejętności i kompetencje zawodowe.

W procesie wyceny nieruchomości postępuje uczciwie w szczególności przy gromadzeniu, ocenianiu i przekazywaniu informacji oraz wykonywaniu wszelkich innych czynności. Podczas wykonywania działalności zawodowej zobowiązany jestem do zachowania szczególnej staranności. W związku z tym zawsze dokonuje oględzin nieruchomości, przedstawiam zamawiającemu, operat szacunkowy, opracowanie lub ekspertyzę w formie uporządkowanej, umożliwiającej prześledzenie toku rozumowania rzeczoznawcy majątkowego oraz przyjętych przeze mnie założeń.

Operat szacunkowy jest opinią autorską rzeczoznawcy majątkowego o wartości nieruchomości i stanowi dokument urzędowy.

Może być sporządzany wyłącznie w formie pisemnej. Operat zawiera informacje niezbędne przy dokonywaniu wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, w tym wskazanie podstaw prawnych i uwarunkowań dokonanych czynności, rozwiązań merytorycznych, przedstawienia toku obliczeń, wyniku końcowego. Operat szacunkowy jest wynikiem wyceny nieruchomości, czyli jest „produktem” działań rzeczoznawcy majątkowego. Jest on dowodem wykorzystywanym w sprawach, dla których został sporządzony. Operat szacunkowy może być wykorzystywany do celu, dla którego został sporządzony przez okres 12 miesięcy od daty jego sporządzenia, chyba że wystąpiły zmiany uwarunkowań prawnych lub istotne zmiany czynników o wartości nieruchomości.


Ulica Piękna 41
08-300 Sokołów Podlaski
Tel. 602 287 130
e-mail: kancelaria.maciejkalinowski@gmail.com